Μετατάξεις Γ.Γ.Δ.Ε. ΥΠΕΧΩΔΕ

0
840

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ

Αθήνα, 07 Απριλίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ &
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιά

ΘΕΜΑ: Μετατάξεις Γ.Γ.Δ.Ε. ΥΠΕΧΩΔΕ

Κύριε Υπουργέ,

Μετά το έγγραφό σας αριθ. 2003/2033/11-3-2009 αναφορικά με τις παράνομες μετατάξεις στη Γ.Γ.Δ.Ε. ΥΠΕΧΩΔΕ, και επειδή κανένα, από τα ερωτήματα που σας θέσαμε με την ερώτησή μας 14452/16-2-2009, δεν απαντήθηκε, επανερχόμαστε και ζητάμε να κατατεθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ35.14/916/οικ. 4084/15-2-2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας» Κεφ. Β’ (Κινητικότητα-Μετατάξεις).

2. Η Εγκύκλιος 52/95794/0020/24-12-2008 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «Εκτέλεση Προϋπολογισμού έτους 2009»

3. Το αριθ. 2/6631/4-2-2009 (Δ16/77/13/12-2-09) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ΓΛΚ, Διεύθυνσης 20ης Προϋπολογισμού «εγγραφή πρόβλεψης θέσης και μεταφορά πίστωσης»

4. Το αριθ. 2/65749/30-1-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 20ης Διεύθυνσης, «Μετατάξεις υπαλλήλων στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ»

5. Το αίτημα της Διοίκησης προς την 20η Διεύθυνση προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με την αιτιολογία του και το συνοδευτικό έντυπο Π8 για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας των υπό μετάταξη υπαλλήλων.

6. Η βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 138/98

7. Η Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων βάσει του αρ.71 του Ν.3528/07.

8. Η εισήγηση της Διοίκησης προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., μαζί με όλους τους συνοδευτικούς πίνακες που συντάχθηκαν για την υποβοήθηση του έργου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπό μετάταξη υπαλλήλων.

9. Όλες τις βεβαιώσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συντάχθηκαν με τις εγκριθείσες μετατάξεις.

10. Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των υπαλλήλων, των οποίων εγκρίθηκαν οι μετατάξεις, να κατατεθούν τα κάτωθι:
• Τα στοιχεία εκείνα, που αποδεικνύουν την υποχρεωτική γνωστοποίηση στον φορέα προέλευσης.
• Τα αποδεικτικά γνώσης Η/Υ των κλάδων ΠΕ ,ΤΕ και ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων.
• Τα πτυχία εξωτερικού μαζί με την επίσημη μετάφραση τους.
• Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ,από τις οποίες προκύπτει η νομική μορφή του φορέα προέλευσης, καθώς και η σχέση εργασίας του υπαλλήλου.
• Οι τίτλοι Σπουδών των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Οδηγών.
• Τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο φορέας προέλευσης δεν υποχρεούται στην σύνταξη Εκθέσεων Αξιολόγησης, και για αυτό δεν προσκομίστηκαν.
11. Οι σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων την μετάταξή τους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Υπαλληλικού Κώδικα. [Αφού οι γνωστές σε μας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Υ.Κ. σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 109 του Π.Δ. 30/1996, ρητά απαγορεύουν τη μετάταξη των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με τη διαδικασία του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα]
12. Οι σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να αντικαθιστά με έωλες απαντήσεις τις επιφυλάξεις των υπηρεσιακών παραγόντων στα σχέδια των αποφάσεων και τις απόψεις του Προέδρου της «ΜΕΤΡΟ Α.Ε.». [Αφού οι γνωστές σε μας διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3086/2002 (ΦΕΚ 324,τ.Α’), επιτρέπουν μόνο στα τμήματα του Ν.Σ.Κ. να εκδίδουν νομικές γνωμοδοτήσεις (άρθρο 1 παρ. 5), προκειμένου να καθοδηγήσουν τις ενέργειες τις διοίκησης]. Σημειώνουμε ότι το θέμα αυτό με την απάντησή σας δεν το θίξατε διόλου.
13. Το αρ. πρωτ. 3194/οικ/2008 έγγραφο-ερώτημα του Γεν. Γραμματέα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου.
14. Την υπ.αρ.5598/Γ.Ε/17-12-08 απάντηση του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
15. Τα Σχέδια των Αποφάσεων επί των οποίων τέθηκαν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες έγγραφες αντιρρήσεις.
16. Οι σχετικές αποφάσεις μετατάξεων που προωθήθηκαν χωρίς τις έγγραφες αντιρρήσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων της Διεύθυνσης Δ16.
17. Το έγγραφο στο οποίο διατυπώθηκαν, σύμφωνα με την απάντησή σας, οι αντίθετες απόψεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Δ16.

18.Το αριθ. ALX-34311/16-5-2008 έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, υπόψη κας Γεωργίας Τσίρου, Διευθύντριας Διοικητικού (Δ16).
19. Η κατάσταση των επιλεγέντων ως καταλληλοτέρων μετά από αξιολόγηση, σύγκριση και κρίση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
20. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από τα οποία προκύπτει προφανώς «…. Η διαφανής διαδικασία της ορθολογικότερης ανακατανομής του προσωπικού και η κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών με το κατάλληλο προσωπικό».

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here