Πορεία έργου ΠΑΘΕ.

0
1325

ΕΡΩΤΗΣΗ &
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιά

ΘΕΜΑ: Πορεία έργου ΠΑΘΕ.

Κύριε Υπουργέ,

Η σύμβαση για τα οδικά έργα στον άξονα Ράχες – Κλειδί έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση στις 19-07-07 και έχει κυρωθεί στις 01-08-07 Παρ’ όλα αυτά, τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Γι’ αυτό θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για τους λόγους των καθυστερήσεων, την τήρηση της σύμβασης και εάν έχετε ανακοινώσει νέες ημερομηνίες.
Τα διόδια στον συγκεκριμένο οδικό άξονα από 02-04-2008 έχουν αυξηθεί και εισπράττονται από την ιδιωτική κοινοπραξία χωρίς να έχει ξεκινήσει καμία εργασία. Η αύξηση των διοδίων μαζί με την μη κατασκευή παράπλευρων έργων, κόμβους συμπληρωτικά οδικά δίκτυα κ.τ.λ. έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην μετακίνηση, την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα των κατοίκων των περιοχών, απ’ όπου διέρχεται ο εν λόγω οδικός άξονας.

Παρακαλούμε ακόμη, όπως μας καταθέσετε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στις εργολαβίες (οριζόντιου και καθέτων αξόνων) που υπεγράφησαν με τις διατάξεις του Νόμου 3263/2004 «μειοδοτικό σύστημα δημοσίων έργων»:

1. Για όλες τις παραπάνω εργολαβίες ανεξαρτήτως προϋπολογισμού Πίνακα που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: τίτλο, ανάδοχο, προϋπολογισμό δημοπράτησης, προϋπολογισμό σύμβασης, ποσοστό έκπτωσης, ποσό συμπληρωματικής σύμβασης και ημερομηνία έγκρισης (για κάθε μία και κάθε ανακεφαλαιωτικό πίνακα), ημερομηνία έναρξης, αρχική συμβατική διάρκεια, αρχική και τελική ημερομηνία περαίωσης, αρχική και τελική ημερομηνία επίτευξης όλων των τμηματικών προθεσμιών.

2. Για όσες από τις παραπάνω εργολαβίες έχουν προϋπολογισμό δημοπράτησης άνω των 50 εκατ. Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ:
1. Διακήρυξη, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός δημοπράτησης, προϋπολογισμός προσφοράς, συμφωνητικό – σύμβαση με Ανάδοχο, συμβατική ημερομηνία παράδοσης και τμηματικές προθεσμίες.
2. Όλους τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες και Συμπληρωματικές Συμβάσεις με τις αιτιολογικές εκθέσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβολής τους, καθώς και την εγκριτική απόφαση και

3. έγγραφα ελέγχου της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
4. Όλες τις παρατάσεις των Τμηματικών Προθεσμιών καθώς και της ολικής με τις σχετικές αιτιολογήσεις τους.
5. Όλους τους Λογαριασμούς των μηνών Απριλίου, Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους έως σήμερα με την αναλυτική επιμέτρηση και τον πίνακα αναθεώρησης που τους συνοδεύει.
6. Αντίγραφο του ημερολογίου έργου.

Στη περίπτωση που στο πλαίσιο παράδοσης λειτουργικού τμήματος του οδικού άξονα απαιτήθηκε ή προγραμματίζεται ή απαιτείται εργολαβία ολοκλήρωσης (ανεξαρτήτως τυχόν Συμπληρωματικής Σύμβασης) να χορηγηθούν τα αντίστοιχα με τα ανωτέρω στοιχεία. Το αυτό για την περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου με «έργο γέφυρα» από το ΕΣΠΑ.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές Αθήνα, 12-06-08

Μαγκριώτης Γιάννης
Μανιάτης Γιάννης
Αμοιρίδης Γιάννης
Αντωνίου Τόνια
Έξαρχος Βασίλης
Ζήση Ροδούλα
Καρτάλης Κώστας
Νασιώκας Έκτορας
Σαχινίδης Φίλιππος
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here